Поновлення громадянства України

Питання процедури поновлення громадянства України регулюється Законом України «Про громадянство України» № 13 від 18.01.2001 року (з наступними змінами та доповненнями) http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2235-14.

Пункт 4 ч. 1 ст. 6 Закону України «Про громадянство України» передбачає таку підставу набуття громадянства, як поновлення у громадянстві.

Частина 2 статті 10 вищезазначеного Закону передбачає, що особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України та зобов’язання припинити іноземне громадянство, за відсутності підстав, передбачених частиною п’ятою статті 9 цього Закону, реєструється громадянином України.

Іноземець, який подав зобов’язання припинити іноземне громадянство, повинен подати документ про це, виданий уповноваженим органом відповідної держави, до уповноваженого органу України протягом двох років з моменту реєстрації його громадянином України. Якщо іноземець, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від нього причин не може отримати його, він подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.

Частина 5 статті 9 Закону України «Про громадянство України» передбачає, що подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від іноземців, які є громадянами (підданими) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Наприклад:

Закон Російської Федерації «Про громадянство Російської Федерації» від 19 квітня 2002 року N 62-ФЗ (http://archive.mid.ru//dks.nsf/mnsdoc/04.03.02.02).

«Стаття 6. Подвійне громадянство:

  1. Громадянин Російської Федерації, що мають також інше громадянство, розглядається Російською Федерацією тільки як громадянин Російської Федерації, за винятком випадків, передбачених міжнародним договором Російської Федерації або федеральним законом.
  2. Придбання громадянином Російської Федерації іншого громадянства не тягне за собою припинення громадянства Російської Федерації».

Отже, оскільки у випадку набуття громадянства України особа автоматично не втратите громадянство РФ, то виключення передбачене ч. 5 ст. 9 на таку особу не розповсюджується і особа зобов’язана буде подати зобов’язання про припинення громадянства іноземної держави.

Пункт 53 «Порядоку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень», затверджений Указом Президента України  від 27 березня 2001 року № 215, з наступними змінами та доповненнями (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/215/2001/page) передбачає, що для оформлення поновлення у громадянстві України особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство (підданство) або іноземні громадянства (підданства), повернулася в Україну на постійне проживання (частина друга статті 10 Закону), подає документи, передбачені підпунктами “а” – “в” пункту 52 цього Порядку:

а) заяву про поновлення у громадянстві України (у двох примірниках);

б) три фотокартки (розміром 35 х 45 мм);

в) довідку про припинення громадянства України або інший документ, що підтверджує припинення громадянства України;

а також:

а) копію документа, який підтверджує постійне проживання особи на території України;

б) один із таких документів:

  • зобов’язання припинити іноземне громадянство. Подання зобов’язання припинити іноземне громадянство не вимагається від громадян (підданих) держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства (підданства) цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або якщо міжнародні договори України з іншими державами, громадянами яких є іноземці, передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;
  • декларацію про відмову особи, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, від іноземного громадянства разом із документом, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, – для іноземців, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні;
  • заяву про зміну громадянства – для іноземців, які є громадянами держав, міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.

Бланк заяви про поновлення у громадянстві України (форма 13) та зобов’язання припинити іноземне громадянство (форма 14) наявні в Наказі Міністерстві закордонних справ України № 185 від 15.09.2006 року з наступними змінами та доповненнями «Про затвердження зразків документів, які подаються для встановлення належності до громадянства України, прийняття до громадянства України, оформлення набуття громадянства України, припинення громадянства України, скасування рішень про оформлення набуття громадянства України»:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1177-06/page2.

Подати вказані документи фізична особа маєте особисто. Під час подання заяви та інших документів з питань громадянства пред’являється паспортний документ або документ, що його замінює та посвідчує особу заявника, а також документ про проживання заявника на території України або про його постійне проживання за кордоном. У разі потреби подається засвідчений переклад тексту документа українською мовою.

Пункт 92 «Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень», затверджений Указом Президента України  від 27 березня 2001 року № 215  (http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/215/2001/page) передбачає, що органи міграційної служби приймають рішення про оформлення набуття громадянства України у випадку поновлення у громадянстві.

Стаття 5 Закону України «Про громадянство України» передбачає, що документом, що підтверджують громадянство України, є тимчасове посвідчення громадянина України, що буде отримане Вами після подачі документів для поновлення громадянства України.

Пункт 119 вказаного Порядку визначає, що особам, які набули громадянство України та взяли зобов’язання припинити іноземне громадянство, видаються тимчасові посвідчення громадянина України. Після подання цими особами в установленому Законом порядку документа про припинення іноземного громадянства або декларації про відмову від іноземного громадянства їм замість тимчасових посвідчень громадянина України залежно від місця проживання видаються паспорти громадянина України або паспорти громадянина України для виїзду за кордон.

Висновки:

  1. Для того щоб поновити громадянство України Ви повинні особисто подати Заяву про поновлення у громадянстві та зобов’язання про припинення громадянства (форма 13 та форма 14), а також вищезазначений перелік документів в територіальний підрозділ Державної міграційної служби. На вимогу державного службовця Ви зобов’язані пред’явити оригінали вказаних документів. Внаслідок перевірок, що будуть проведені Державною міграційною службою, а також відсутності підстав для відмови у поновленні громадянства, Вам буде видане тимчасове посвідчення громадянина України.

  2. Закон України «Про громадянство України» надає термін в два роки в межах якого Ви зобов’язані подати в орган, що видав Вам тимчасове посвідчення громадянина України, довідку або інший документ, що підтверджує припинення іноземного громадянства. Після того, як Вами буде поданий документ про припинення громадянства РФ до ДМС Вам, замість тимчасового посвідчення громадянина України, буде виданий паспорт громадянина України.