Договір оренди паю

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 лютого 2000 року
за N 101/4322

Типовий договір оренди земельної частки (паю)

“____” __________ 20__ р. село, селище, місто ________________
_____________________________ району
____________________________________
(Автономна Республіка Крим, область)

Цей Договір поширюється на підприємства, установи, організації, які використовують землю для сільськогосподарських потреб, та громадян – власників сертифікатів на право на земельну частку (пай).
Договір укладено між власником(-ами) земельної(-их) частки(-ок) (паю)(-їв) ___________________________________________

(П.І.Б. фізичної особи, адреса, серія і номер сертифіката
__________________________________________________________________
на право на земельну частку (пай), ким виданий, дата видачі)
_________________________________________________________________,
який надалі іменується “Орендодавець” і діє відповідно до чинного законодавства України, з одного боку, і __________________________
(назва юридичної особи –
__________________________________________________________________
недержавного сільськогосподарського підприємства, іншого агроформування, яке діє на підставі
__________________________________________________________________
статуту (положення, установчого документа) її місцезнаходження, П.І.Б. уповноваженої особи,
_________________________________________________________________,
П.І.Б. фізичної особи, адреса, паспортні дані) з другого боку, що надалі іменується “Орендар”. Орендодавець та Орендар надалі іменуються разом “Сторони”, а кожний окремо – “Сторона”.

Сторони уклали цей Договір про таке:

1. Предмет Договору

Орендодавець передає, а Орендар приймає в оренду земельну(-і) частку(-и) (пай)(-ї) розміром ______ умовних кадастрових гектарів, вартістю __________ гривень, яка розміщена в межах земельної ділянки, виділеної в натурі єдиним масивом (кадастровий план додається)
__________________________________________________________________
(вказати кадастрову та інші характеристики земельної ділянки)
__________________________________________________________________

2. Умови Договору

2.1. Мета використання земельної частки (паю)

Земельна частка (пай) передається в оренду для сільськогосподарських потреб.

2.2. Орендна плата

За користування вказаною в Договорі земельною(-ими) часткою(-ами) Орендар сплачує Орендодавцю щороку орендну плату (в розрахунку на одну земельну частку) у розмірі ____________________
__________________________________________________________________
(вказується розмір грошової плати в гривнях, натуральної – кількість продукції, відробіткової – послуги, роботи орендодавцю)

Розмір орендної плати визначається за домовленістю між Сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.
Форми орендної плати за оренду однієї земельної частки (паю) на 1 рік, які встановлюються за домовленістю Сторін, наведені в додатку до Договору.
Орендар сплачує орендну плату протягом терміну дії Договору не пізніш як у термін від _____________ до _____________ кожного року.

(число, місяць) (число, місяць)

Розмір платежів за окремими формами оплати щороку погоджується між Сторонами шляхом унесення змін або доповнень до цього Договору (додаток).
Орендна плата, враховуючи невиплачену, підлягає індексації на дату її виплати відповідно до рівня інфляції національної валюти України.
Орендар, за погодженням з Орендодавцем, може перенести термін виплати орендної плати.

2.3. Термін дії Договору

Договір складено Сторонами терміном на _____ роки(-ів).
Початок дії Договору _______ 20__ р., закінчення ____ 20__ р.
Договір може бути припинений у будь-який час за взаємної згоди Сторін.
Сторони не мають права відмовитись від виконання умов цього Договору в односторонньому порядку.
За Орендодавцем зберігаються всі права розпорядження земельною часткою (паєм).
В разі переходу права власності до інших осіб Договір оренди зберігає чинність для нового власника.
У разі виділення земельної ділянки на основі земельної частки (паю) в натурі (на місцевості) зобов’язання сторін припиняються відповідно до чинного законодавства.

3. Права та обов’язки Сторін

Сторони зобов’язуються:

Орендодавець:

 • не втручатися у виробничу діяльність Орендаря і не створювати йому будь-яких перешкод при виконанні умов цього Договору;
 • не вносити зміни в Договір без згоди Орендаря.

Орендар:

 • протягом дії Договору не змінювати цільове призначення земельної частки (паю), визначене в пункті 2.1;
 • не допускати погіршення екологічного стану й родючості земельної ділянки;
 • відповідати і платити за всі витрати, пов’язані з використанням ним земельної ділянки;
 • своєчасно сплачувати орендну плату, визначену у Договорі;
 • після закінчення терміну Договору оренди повернути Орендодавцю орендовані землі в стані, придатному для використання за цільовим призначенням;
 • за несвоєчасну сплату орендної плати – сплачувати пеню у розмірі 0,2 відсотка від суми недоїмки за кожний день прострочення;
 • здійснювати комплекс заходів щодо охорони орендованих земель згідно з чинним законодавством.

Сторони мають право:

 • у разі закінчення дії Договору до закінчення польових робіт термін оренди земельної частки (паю) продовжити до повного завершення збирання врожаю;
 • вносити зміни та доповнення у Договір за згодою обох Сторін у письмовій формі.

Інші умови
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Відповідальність Сторін

Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього Договору.
Сторони не несуть відповідальності, якщо неможливо виконати умови цього Договору внаслідок дії непереборної сили.

4. Прикінцеві положення

В інших випадках, які не передбачені цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

Спори, в разі відсутності взаємної згоди Сторін, щодо зміни умов цього Договору, його дострокового розірвання на вимогу однієї зі Сторін розглядаються судом у встановленому законодавством порядку.

Договір укладено в двох примірниках, один з яких перебуває в Орендодавця, другий – в Орендаря і кожен з них має однакову юридичну силу.

Договір набуває чинності з моменту його реєстрації в _____________________ сільській (селищній, міській) раді.

Орендодавець Орендар
_______________________________ _______________________________
(П.І.Б., адреса) (адреса, розрахунковий рахунок)
_______________________________ _______________________________
(паспортні дані) (ідентифікаційний номер)
_______________________________ _______________________________
(ідентифікаційний номер) (контактний телефон)
_______________________________
(контактний телефон)
_______________________________ _______________________________
(підпис) (підпис)

“_____” _____________ 20 ___ р. “_____” _____________ 20 ___ р.

Договір зареєстрований у книзі записів реєстрації договорів оренди земельних часток (паїв) ____________ ради за N ____________

_______________ ______________ ________________________
(дата) (підпис) (П.І.Б. посадової особи)

М.П.