Договір страхування

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 квітня 2011 р. N 358

Додаток 2
до Порядку і правил
ТИПОВИЙ ДОГОВІР
обов’язкового страхування нерухомого майна
(нерухомості), що є предметом іпотеки
від ризиків випадкового знищення,
випадкового пошкодження або псування
 

__________________________                ____ __________ 20 __ р.
(місце укладення договору)

Страховик ___________________________________________________
(повне найменування, прізвище, ім’я та по батькові особи, уповноваженої діяти від імені страховика, серія, номер і дата видачі ліцензій),

з одного боку, та страхувальник __________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові,

__________________________________________________________________
дата народження, адреса фізичної особи або повне найменування юридичної особи, її адреса, прізвище, ім’я та по батькові її керівника)

_________________________________________________________________,

з іншого   боку   (далі   –   сторони),  уклали  цей  договір  про нижченаведене.

Вигодонабувачами за цим договором є ____________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові, дата народження фізичної особи або повне найменування юридичної особи, їх адреса, підстава)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Предмет договору

 1. Цей договір укладено відповідно до Законів України “Про страхування”, “Про іпотеку”, Порядку і правил обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. N 358 (далі – Порядок і правила).
 2. Предмет договору – майнові інтереси, які не суперечать закону, пов’язані з володінням, користуванням і розпорядженням нерухомим майном (нерухомістю), що є предметом іпотеки.
 3. Згідно з умовами цього договору страховик бере на себе зобов’язання відшкодувати страхувальнику/вигодонабувачу в межах страхової суми збитків, завданих внаслідок випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування нерухомого майна (нерухомості), що є предметом іпотеки.
 4. Нерухоме майно (нерухомість), що є предметом іпотеки, ____
_________________________________________________________________.
 1. Місцезнаходження майна

_________________________________________________________________.

6. Договір іпотеки від ____ __________ N _________ .

Страхова сума, страховий тариф та страховий платіж

7. Страхова сума становить _________________________ гривень.
(словами)

8. Страховий тариф становить _______________________ гривень.
(словами)

9. Безумовна франшиза становить ____________________ гривень.
(словами )

10. Страховий платіж становить ___________________ гривень та вноситься до _____ _______________ 20 ___ року.

11. У разі внесення  страхового  платежу  частинами  черговий страховий платіж становить ___________ гривень і вноситься у строк _____________________________________.

12. Максимальна  сума  відшкодування  витрат,  пов’язаних  із запобіганням  або  зменшенням  збитків  у разі настання страхового випадку, становить _________________ гривень.

13. Розмір страхового відшкодування не може перевищувати страхову суму, встановлену цим договором.

Страховий випадок

 1. Страховим випадком вважається настання події за одним або кількома страховими ризиками, передбаченими пунктом 12 Порядку і правил, що призвело до знищення, пошкодження або псування застрахованого майна та завдання збитків страхувальнику/вигодонабувачу під час дії цього договору, в результаті чого виникає обов’язок страховика виплатити страхове відшкодування в межах страхової суми.

Умови здійснення виплати страхового відшкодування

 1. Виплата страхового відшкодування здійснюється страховиком згідно з цим договором на підставі заяви страхувальника/вигодонабувача або його правонаступника про виплату страхового відшкодування та страхового акта (аварійного сертифіката), що складається страховиком або уповноваженою ним особою (аварійним комісаром) за формою, визначеною страховиком.
 2. Для отримання страхового відшкодування страхувальник/вигодонабувач подає страховикові:
 • документи, що встановлюють особу та повноваження страхувальника/ вигодонабувача або його представника;
 • копії документів, що підтверджують майновий інтерес особи до застрахованого майна (свідоцтво про право власності, державний акт про право власності на земельну ділянку, договір купівлі-продажу, дарування тощо), з пред’явленням оригіналів таких документів;
 • витяг з Державного реєстру іпотек;
 • документи компетентних органів, що підтверджують факт настання події, що має ознаки страхового випадку, відповідно до її характеру;
 • перелік пошкодженого, знищеного або втраченого застрахованого майна;
 • документи, що підтверджують розмір завданих збитків (бухгалтерські документи, рахунки, калькуляція або кошторис на проведення ремонтних робіт);
 • документи, що підтверджують розмір витрат страхувальника, зазначених в пункті 14 Порядку і правил;
 • перелік осіб, відповідальних за завдані збитки, із зазначенням прізвища, імені та по батькові або найменування особи, місця реєстрації та/або проживання, місцезнаходження (у разі наявності).
 1. Додатково до документів, передбачених пунктом 16 цього договору, вигодонабувач (іпотекодержатель або інший кредитор іпотекодавця, який має зареєстровані в установленому законодавством порядку права на застраховане майно чи вимоги до нього) подає страховику такі документи:
 • заяву про задоволення вимоги за основним зобов’язанням із суми страхового відшкодування;
 • копію документа, що підтверджує вчинення правочину, за яким виникає основне зобов’язання, забезпечене іпотекою;
 • документи, що підтверджують наявність та розмір вимоги за основним зобов’язанням і пріоритет особи, яка подає заяву на виплату страхового відшкодування.
 1. Рішення про виплату страхового відшкодування або про відмову у виплаті страховик повинен прийняти протягом 15 робочих днів з дати отримання документів, необхідних для встановлення факту, обставин, причин настання страхового випадку та/або розміру завданих збитків.
 2. Страховик виплачує страхове відшкодування протягом 15 робочих днів після прийняття відповідного рішення у такому порядку:
 • у сумі, що не перевищує розмір вимоги за основним зобов’язанням, – вигодонабувачу (іпотекодержателю, що має вищий пріоритет). Сума страхового відшкодування, яка перевищує розмір вимоги іпотекодержателя, що має вищий пріоритет, підлягає розподілу між іпотекодержателями, що мають нижчий пріоритет, та іншими кредиторами іпотекодавця відповідно до пріоритету та розміру їх зареєстрованих прав чи вимог;
 • у сумі, що залишилася після виплати відшкодування вигодонабувачам (іпотекодержателям та іншим кредиторам іпотекодавця), – іпотекодавцю.
 1. За згодою страхувальника (іпотекодавця) і вигодонабувача (іпотекодержателя, що має вищий пріоритет) страхове відшкодування може бути спрямоване на відтворення предмета іпотеки.

 

Причини відмови у виплаті страхового відшкодування

 1. Страховик має право відмовити страхувальнику/вигодонабувачу у виплаті страхового відшкодування у разі:
 • вчинення страхувальником/вигодонабувачем – фізичною особою умисного злочину, що призвів до настання страхового випадку;
 • навмисних дій страхувальника/вигодонабувача, спрямованих на настання страхового випадку. Ця норма не поширюється на дії, пов’язані з виконанням громадського чи службового обов’язку, необхідною обороною (без перевищення її меж) або захистом майна, життя, здоров’я, честі, гідності та ділової репутації;
 • несвоєчасного повідомлення страхувальником страховика про настання страхового випадку без поважних причин або створення страховику перешкод у визначенні обставин, характеру та розміру збитків;
 • подання страхувальником свідомо неправдивих відомостей про предмет договору обов’язкового страхування іпотеки або про факт настання страхового випадку;
 • отримання страхувальником у повному обсязі відшкодування збитків від особи, винної у їх завданні;
 • використання майна не за призначенням;
 • неповідомлення страховика про зміну ступеня ризику;
 • інших випадків, передбачених законом.
 • Умовами цього договору можуть бути передбачені інші підстави для відмови у виплаті страхового відшкодування, якщо це не суперечить закону.
 1. У разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування страховик протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення повідомляє про це страхувальника/вигодонабувача у письмовій формі з обґрунтуванням причин такої відмови.

 

Права та обов’язки сторін

 1. Страховик зобов’язаний:
 • дотримуватись умов цього договору;
 • ознайомити страхувальника з Порядком і правилами, умовами цього договору та надати на вимогу страхувальника роз’яснення їх положень, порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу та страхового відшкодування;
 • вжити протягом двох робочих днів після того, як стане відомо про настання страхового випадку, заходів до оформлення документів, необхідних для своєчасної виплати страхового відшкодування;
 • провести у разі настання страхового випадку виплату страхового відшкодування у передбачений цим договором строк. Страховик несе відповідальність за несвоєчасне здійснення страхового відшкодування шляхом сплати страхувальнику неустойки (штрафу, пені), розмір якої визначений у цьому договорі;
 • після надходження  заяви  про  настання  страхового   випадку провести  за  свій  рахунок у строк _______________ експертизу для визначення причин і розміру збитку;
 • за заявою страхувальника у разі здійснення ним заходів, спрямованих на зниження ступеня страхового ризику, або у разі збільшення вартості застрахованого майна внести зніми у договір обов’язкового страхування іпотеки;
 • відшкодувати витрати, понесені страхувальником внаслідок здійснення ним заходів, спрямованих на запобігання або зменшення збитків у межах суми, обумовленої цим договором;
 • протягом п’яти робочих днів після надходження відповідної заяви (повідомлення) повідомити зазначеного у цьому договорі вигодонабувача (іпотекодержателя, інших кредиторів іпотекодавця) про намір страхувальника припинити дію такого договору або внести до нього зміни, про всі відомі порушення страхувальником умов цього договору, які можуть бути підставою для відмови страховика у виплаті страхового відшкодування у разі настання страхового випадку, зокрема про випадки несплати страхувальником страхових внесків у розмірі та строки, передбачені цим договором, а також про отримання заяви про настання страхового випадку та прийняття рішення про здійснення страхового відшкодування або відмову в його виплаті;
 • повідомити у разі прийняття рішення про відмову у виплаті страхового відшкодування або його частини страхувальника/вигодонабувача у письмовій формі з обґрунтуванням причин відмови протягом п’яти робочих днів після прийняття такого рішення;
 • не розголошувати відомостей про страхувальника та його майнове становище, крім випадків, установлених законом.
 1. Страхувальник зобов’язаний:
 • своєчасно вносити страхові платежі в порядку і на умовах, визначених цим договором;
 • подати під час укладання цього договору страховику:
 • інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки ступеня страхового ризику, і надалі письмово інформувати його про будь-яку зміну ступеня страхового ризику;
 • необхідну інформацію про майно, яке підлягає страхуванню, умови його експлуатації та про інші чинні договори страхування щодо зазначеного майна;
 • додержуватись умов утримання та експлуатації застрахованого майна, правил протипожежної безпеки, а також використовувати таке майно тільки за прямим призначенням;
 • негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше ніж протягом двох днів, повідомити про настання події, що за умовами цього договору може бути кваліфікована як страховий випадок, органи, до компетенції яких належать питання ліквідації наслідків подій, передбачених Порядком і правилами, та/або розслідування причин їх виникнення;
 • негайно, як тільки йому стане відомо, але не пізніше ніж протягом двох днів, повідомити страховика про настання страхового випадку або знищення чи пошкодження застрахованого майна незалежно від того, чи підлягають такі збитки відшкодуванню страховиком;
 • вжити заходів для запобігання та зменшення розміру збитків, що можуть бути завдані внаслідок настання страхового випадку;
 • після настання страхового випадку та припинення дії явищ, які його спричинили, по можливості зберігати картину місця події, що має ознаки страхового випадку, без змін до прибуття представників страховика;
 • подати страховику документи, зазначені в пункті 16 цього договору, що підтверджують настання страхового випадку, його причини та розмір збитків;
 • вжити заходів для забезпечення права вимоги страховика до особи, відповідальної за завдані збитки;
 • повернути страховику всю суму або частину раніше отриманого страхового відшкодування у разі, коли виникнуть обставини, які позбавляють страхувальника права на отримання страхового відшкодування, або коли збитки відшкодовані третіми особами, протягом 30 календарних днів після виникнення зазначених обставин;
 • надавати можливість огляду майна, що підлягає страхуванню згідно з цим договором;
 • повідомити не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів страховику про повне виконання іпотекодавцем забезпеченого іпотекою зобов’язання;
 • подати страховику відомості про будь-які суми або майно, одержані страхувальником від третіх осіб в рахунок відшкодування збитків внаслідок настання страхового випадку.
 1. Страховик має право:
 • перевіряти достовірність поданої страхувальником інформації про майно, що підлягає страхуванню;
 • ознайомитися під час укладання договору обов’язкового страхування іпотеки із станом майна, що підлягає страхуванню, та умовами його експлуатації, призначити або провести відповідну експертизу такого майна, отримати на запит та ознайомитися з усіма необхідними документами, що дають змогу оцінити страховий ризик, провести оцінку майна;
 • вимагати від страхувальника внесення додаткового страхового платежу в разі збільшення ступеня страхового ризику після внесення змін до цього договору;
 • надавати страхувальнику рекомендації у письмовій формі щодо збереження та рятування застрахованого майна;
 • перевіряти протягом дії цього договору дотримання страхувальником правил (стандартів, інструкцій) експлуатації, обслуговування та використання застрахованого майна, проводити його огляд або надавати таке право експертам, інспекторам чи іншим довіреним особам;
 • оглядати місце події, яка має ознаки страхового випадку, а також пошкоджене та/або знищене застраховане майно, не чекаючи повідомлення страхувальника про настання такої події;
 • самостійно з’ясовувати причини, проводити розслідування обставин настання страхового випадку, робити запити про відомості, пов’язані із страховим випадком, до правоохоронних органів, банків, медичних закладів, інших підприємств, установ та організацій, які можуть володіти інформацією про причини і обставини настання страхової події;
 • реалізувати своє право вимоги (регресу) до особи, відповідальної за завдані збитки;
 • відмовити у виплаті страхового відшкодування у повному розмірі або його частини у випадках, передбачених законом та цим договором;
 • відстрочити виплату страхового відшкодування у разі, коли за фактом настання страхового випадку стосовно страхувальника або вигодонабувача розпочато кримінальне провадження, до прийняття
 • відповідного рішення компетентним органом.
 1. Страхувальник має право:
 • ознайомитися з Порядком і правилами та цим договором, вимагати від страховика роз’яснень їх положень, порядку визначення розмірів страхової суми, страхового платежу та страхового відшкодування;
 • одержати страхове відшкодування в розмірі та строки, визначені цим договором;
 • ініціювати за згодою іпотекодержателя внесення змін до умов цього договору;
 • ініціювати дострокове припинення дії цього договору у разі укладення договору обов’язкового страхування іпотеки з іншим страховиком;
 • отримати дублікат цього договору в разі втрати оригіналу;
 • оскаржити відмову страховика у виплаті страхового відшкодування в судовому порядку.

 

Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

 1. У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно із законом.
 2. Страховик несе майнову  відповідальність  за  несвоєчасну виплату  страхового  відшкодування  шляхом  сплати  страхувальникунеустойки (пені) у розмірі ________________________ за кожний день прострочення.
 1. Спори, що виникають між сторонами, вирішуються шляхом переговорів, у разі недосягнення згоди – в порядку, передбаченому законодавством.

Порядок зміни умов і припинення дії договору
 

 1. Зміна умов цього договору здійснюється за згодою сторін шляхом підписання додаткового договору, який є невід’ємною частиною цього договору.
 2. Дія цього договору припиняється за згодою сторін, а також у разі:
 • закінчення строку його дії;
 • виконання страховиком зобов’язань перед страхувальником/ вигодонабувачем у повному обсязі;
 • несплати страхувальником страхових платежів у встановлені цим договором строки;
 • ліквідації страховика в порядку, встановленому законодавством;
 • набрання законної сили судовим рішенням про визнання цього договору недійсним;
 • настання інших випадків, передбачених законодавством.
 1. Дія цього договору за заявою страхувальника може бути достроково припинена у разі припинення іпотеки або за умови укладення договору обов’язкового страхування іпотеки з іншим страховиком. У разі дострокового припинення дії цього договору за ініціативою страхувальника страховик повертає йому страхові платежі за період, що залишився до закінчення дії договору, з відрахуванням нормативних витрат на ведення справи, визначених під час розрахунку страхового тарифу, розміру фактичних виплат страхового відшкодування, що були проведені відповідно до цього договору.

Дія цього договору вважається достроково припиненою у випадку, передбаченому пунктом 39 Порядку і правил.

 1. Про намір достроково припинити дію цього договору одна сторона зобов’язана письмово повідомити іншу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати припинення дії договору, а також повідомити про це вигодонабувача (іпотекодержателя).

Строк дії договору

 1. Цей  договір  набирає  чинності  з 24 години за київським часом ______________ 20__  р.,  але  не  раніше  дати  надходження першого страхового платежу, та діє до 24 години за київським часом

__________ 20__ року.

 1. Цей договір укладається у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, і зберігається у сторін.

Адреси та реквізити сторін
 

Страховик Страхувальник

________________________________  ________________________________
(адреса та реквізити сторони)     (адреса та реквізити сторони)

________________________________  ________________________________

________________________________  ________________________________

________________________________  ________________________________
(підпис)                                                             (підпис)

МП*                                                                   МП*

___________