Договір оренди землі

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2004 р. N 220

ТИПОВИЙ
договір оренди землі

_______________________________________ “___” ___________ 20__ р.
(місце укладення)

Орендодавець (уповноважена ним особа) ________________________________________
(прізвище, ім’я та
______________________________________________________________________________
по батькові фізичної особи,
___________________________________________________________, з одного боку, та
найменування юридичної особи)
орендар ______________________________________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи,
______________________________________________________________________________
найменування юридичної особи)
___________________________________________, з другого, уклали цей договір про нижченаведене:

Предмет договору

1. Орендодавець надає, а орендар приймає в строкове платне користування земельну ділянку ___________________________________,
(цільове призначення)
яка знаходиться __________________________________________________________
(місцезнаходження)

Об’єкт оренди

2. В оренду передається земельна ділянка загальною площею ______________
_________________, у тому числі ______________________________________________
(гектарів) (площа та якісні характеристики
______________________________________________________________________________
земель, зокрема меліорованих,
______________________________________________________________________________
за їх складом та видами угідь – рілля,
______________________________________________________________________________
сіножаті, пасовища, багаторічні насадження тощо)
______________________________________________________________________________

3. На земельній ділянці розміщені об’єкти нерухомого майна
______________________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_______________________________________, а також інші об’єкти інфраструктури
__________________________________________________________________________
(перелік, характеристика і стан лінійних споруд, інших об’єктів інфраструктури, у тому числі доріг, майданчиків з твердим покриттям, меліоративних систем тощо)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4. Земельна ділянка передається в оренду разом з ______________________
(перелік,
__________________________________________________________________________
характеристика і стан будинків, будівель, споруд та інших об’єктів)
_____________________________________________________________________________

5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить __________ гривень.

6. Земельна ділянка, яка передається в оренду, має такі недоліки, що можуть перешкоджати її ефективному використанню __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

7. Інші особливості об’єкта оренди, які можуть вплинути на орендні відносини ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Строк дії договору

8. Договір укладено на ____________________ років (у разі укладення договору оренди землі для ведення товарного сільськогосподарського виробництва – з урахуванням ротації культур згідно з проектом землеустрою).

Після закінчення строку дії договору орендар має переважне право поновити його на новий строк. У цьому разі орендар повинен не пізніше ніж за ____________ днів до закінчення строку дії договору повідомити письмово орендодавця про намір продовжити його дію.

Орендна плата

9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі ___________
__________________________________________________________________________
(розмір орендної плати: грошової – у гривнях із зазначенням способів внесення за земельні
_________________________________________________________________________
ділянки приватної власності, а за земельні ділянки державної або комунальної власності також із
__________________________________________________________________________
зазначенням відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки або розміру земельного
__________________________________________________________________________
податку; натуральної – перелік, кількість або частка продукції, одержуваної із земельної
__________________________________________________________________________
ділянки, якісні показники продукції, місце, умови, порядок, строки поставки; відробіткової –
__________________________________________________________________________
види, обсяги, строки і місце надання послуг, види, обсяги, строки і місце виконання робіт)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки приватної власності здійснюється з урахуванням (без урахування) індексації. ————————————–
(непотрібне закреслити)

Обчислення розміру орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності здійснюється з урахуванням їх цільового призначення та коефіцієнтів індексації, визначених законодавством, за затвердженими Кабінетом Міністрів України формами, що заповнюються під час укладання або зміни умов договору оренди чи продовження його дії.

11. Орендна плата вноситься у такі строки ___________________

12. Передача продукції та надання послуг в рахунок орендної плати оформляється відповідними актами.

13. Розмір орендної плати переглядається ____________________________
(періодичність)

у разі:

 • зміни умов господарювання, передбачених договором;
 • зміни розмірів земельного податку, підвищення цін і тарифів,
 • зміни коефіцієнтів індексації, визначених законодавством;
 • погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини
 • орендаря, що підтверджено документами;
 • в інших випадках, передбачених законом.

14. У разі невнесення орендної плати у строки, визначені цим договором, справляється пеня у розмірі ___________ несплаченої суми за кожний день прострочення.
(відсотків)

Умови використання земельної ділянки

15. Земельна ділянка передається в оренду для ___________
__________________________________________________________________________
(мета використання)
__________________________________________________________________________

16. Цільове призначення земельної ділянки ___________________________
__________________________________________________________________________

17. Умови збереження стану об’єкта оренди ___________________________
__________________________________________________________________________

Умови і строки передачі земельної ділянки в оренду

18. Передача земельної ділянки в оренду здійснюється без розроблення (з розробленням) проекту її відведення.
——————————–
(непотрібне закреслити)

Підставою розроблення проекту відведення земельної ділянки є: ________
__________________________________________________________________________

Організація розроблення проекту відведення земельної ділянки і витрати, пов’язані з цим, покладаються на орендодавця (орендаря).
———————–
(непотрібне закреслити)

19. Інші умови передачі земельної ділянки в оренду ___________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

20. Передача земельної ділянки орендарю здійснюється у __________
_______ після державної реєстрації цього договору за актом її приймання-передачі.
(строк)

Умови повернення земельної ділянки

21. Після припинення дії договору орендар повертає орендодавцеві земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в оренду.

Орендодавець у разі погіршення корисних властивостей орендованої земельної ділянки, пов’язаних із зміною її стану, має право на відшкодування збитків у розмірі, визначеному сторонами.

Якщо сторонами не досягнуто згоди про розмір відшкодуванняьзбитків, спір розв’язується у судовому порядку.

22. Здійснені орендарем без згоди орендодавця витрати наьполіпшення орендованої земельної ділянки, які неможливоьвідокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягаютььвідшкодуванню.

23. Поліпшення стану земельної ділянки, проведені орендаремьза письмовою згодою з орендодавцем землі,
підлягають (не підлягають) відшкодуванню. Умови, обсяги і строки ————————–
(непотрібне закреслити)
відшкодування орендарю витрат за проведені ним поліпшення стануьземельної ділянки визначаються окремою угодою сторін.

24. Орендар має право на відшкодування збитків, заподіянихьунаслідок невиконання орендодавцем зобов’язань, передбачених цимьдоговором.

Збитками вважаються:

 • фактичні втрати, яких орендар зазнав у зв’язку з невиконанням або неналежним виконанням умов договору орендодавцем, а такожьвитрати, які орендар здійснив або повинен здійснити дляьвідновлення свого порушеного права;
 • доходи, які орендар міг би реально отримати в разі належного виконання орендодавцем умов договору.

25. Розмір фактичних витрат орендаря визначається на підставі документально підтверджених даних.

Обмеження (обтяження) щодо використання земельної ділянки

26. На орендовану земельну ділянку встановлено (не встановлено) обмеження (обтяження) та інші права третіх
—————————-
(непотрібне закреслити)

осіб
__________________________________________________________________________
(підстави встановлення обмежень (обтяжень)
__________________________________________________________________________

27. Передача в оренду земельної ділянки не є підставою для припинення або зміни обмежень (обтяжень) та інших прав третіх осіб на цю ділянку.

Інші права та обов’язки сторін*

28. Права орендодавця: ______________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

29. Обов’язки орендодавця: __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

_______________
* Визначаються відповідно до Закону України “Про оренду землі” ( 161-14 ).

30. Права орендаря: _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

31. Обов’язки орендаря: _____________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини

32. Ризик випадкового знищення або пошкодження об’єкта оренди чи його частини несе орендар (орендодавець).
———————–
(непотрібне закреслити)

Страхування об’єкта оренди

33. Згідно з цим договором об’єкт оренди підлягає (не підлягає)
———————–
(непотрібне закреслити)
страхуванню на весь період дії цього договору.

34. Страхування об’єкта оренди здійснює орендар (орендодавець).
———————–
(непотрібне закреслити)

35. Сторони домовилися про те, що у разі невиконання свого обов’язку стороною, яка повинна згідно з цим договором застрахувати об’єкт оренди, друга сторона може застрахувати його і вимагати відшкодування витрат на страхування.

Зміна умов договору і припинення його дії

36. Зміна умов договору здійснюється у письмовій формі за взаємною згодою сторін.

У разі недосягнення згоди щодо зміни умов договору спір розв’язується у судовому порядку.

37. Дія договору припиняється у разі:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • придбання орендарем земельної ділянки у власність;
 • викупу земельної ділянки для суспільних потреб або примусового відчуження земельної ділянки з мотивів суспільної необхідності в порядку, встановленому законом;
 • ліквідації юридичної особи-орендаря.

Договір припиняється також в інших випадках, передбачених законом.

38. Дія договору припиняється шляхом його розірвання за:

 • взаємною згодою сторін;
 • рішенням суду на вимогу однієї із сторін у наслідок невиконання другою стороною обов’язків, передбачених договором, та внаслідок випадкового знищення, пошкодження орендованої земельної ділянки, яке істотно перешкоджає її використанню, а також з інших підстав, визначених законом.

39. Розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку допускається (не допускається).
——————————
(непотрібне закреслити)

Умовами розірвання договору в односторонньому порядку є __________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
40. Перехід права власності на орендовану земельну ділянку до другої особи, а також реорганізація юридичної особи-орендаря є (не є) підставою для зміни умов або розірвання договору.
———————–
(непотрібне закреслити)

Право на орендовану земельну ділянку у разі смерті фізичної особи – орендаря, засудження або обмеження її дієздатності за рішенням суду переходить (не переходить) до спадкоємців або інших осіб,
————————–
(непотрібне закреслити)

використовують цю земельну ділянку разом з орендарем.

Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання договору

41. За невиконання або неналежне виконання договору сторони несуть відповідальність відповідно до закону та цього договору.

42. Сторона, яка порушила зобов’язання, звільняється від відповідальності, якщо вона доведе, що це порушення сталося не з її вини.

Прикінцеві положення

43. Цей договір набирає чинності після підписання сторонами та його державної реєстрації.

Цей договір укладено у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з яких знаходиться в орендодавця, другий – в орендаря, третій – в органі, який провів його державну реєстрацію
__________________________________________________________________________
(назва органу державної реєстрації за місцем розташування земельної ділянки)
__________________________________________________________________________

Невід’ємними частинами договору є:

 • план або схема земельної ділянки;
 • кадастровий план земельної ділянки з відображенням обмежень (обтяжень) у її використанні та встановлених земельних сервітутів;
 • акт визначення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);
 • акт приймання-передачі об’єкта оренди;
 • проект відведення земельної ділянки у випадках, передбачених законом.
  __________________________________________________________________________
  (інші документи, що додаються до договору)
  __________________________________________________________________________
  __________________________________________________________________________
Орендодавець

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові

________________________________

фізичної особи, паспортні дані

________________________________

(серія, номер, ким і коли

________________________________

виданий), найменування юридичної

________________________________

особи, що діє на підставі

________________________________

установчого документа (назва,

________________________________

ким і коли затверджений),

________________________________

відомості про державну

________________________________

реєстрацію та банківські

________________________________

реквізити)

 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження

________________________________

юридичної особи

________________________________

(індекс, область,

________________________________

район, місто, село, вулиця,

________________________________

номер будинку та квартири)

________________________________

Ідентифікаційний номер

________________________________

(фізичної особи)

________________________________

Ідентифікаційний код

________________________________

(юридичної особи)

Орендар

________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові

________________________________

фізичної особи, паспортні дані

________________________________

(серія, номер, ким і коли

________________________________

виданий), найменування юридичної

________________________________

особи, що діє на підставі

________________________________

установчого документа (назва,

________________________________

ким і коли затверджений),

________________________________

відомості про державну

________________________________

реєстрацію та банківські

________________________________

реквізити)

 

Місце проживання фізичної особи, місцезнаходження

________________________________

юридичної особи

________________________________

(індекс, область,

________________________________

район, місто, село, вулиця,

________________________________

номер будинку та квартири)

________________________________

Ідентифікаційний номер

________________________________

(фізичної особи)

________________________________

Ідентифікаційний код

________________________________

(юридичної особи)

 

Підписи сторін

Орендодавець

_____________________

МП (за наявності печатки)

Орендар

_____________________

МП (за наявності печатки)

Договір зареєстрований у _________________________________________
(назва органу державної реєстрації за
_________________________________________________________________________,
місцем розташування земельної ділянки) про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від “___” _______________ 20__ р. за N ____

МП (за наявності печатки)
________ _____________________________________
(підпис) (ініціали та прізвище посадової особи, яка провела державну реєстрацію)

{ Типовий  договір  із  змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N  1724  (  1724-2006-п ) від 13.12.2006, N 780 ( 780-2008-п ) від 03.09.2008 }