Договір на навчання

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 квітня 2002 р.
за N 329/6617

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про навчання, підготовку, перепідготовку,
підвищення кваліфікації або про надання додаткових
освітніх послуг навчальними закладами

____________________________________________________________
(повна назва навчального закладу)

в особі _________________________________________________________,

(посада, прізвище, ім’я та по батькові керівника навчального закладу)

що діє на підставі статуту (положення) навчального закладу, далі

– Виконавець, та __________________________________________________,

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи, назва документа, що встановлює правоздатність такої юридичної особи) далі – Замовник, далі – сторони, уклали цей договір про таке:

  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника здійснити навчання (підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації кадрів або надати додаткову освітню послугу), далі – освітня послуга, а саме:

__________________________________________________________________
(указуються форма навчання, освітньо-кваліфікаційний рівень, назва спеціальності з підготовки або з якої спеціальності на яку спеціальність здійснюється перепідготовка, або назва спеціальності, за якою підвищується кваліфікація кадрів, або підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів за робітничими професіями, або назва додаткової освітньої послуги)

__________________________________________________________________
(місце та строки надання освітньої послуги (строк надання освітньої послуги з навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів або надання додаткової освітньої послуги визначається датою зарахування Замовника та датою відрахування його з навчального закладу у зв’язку із закінченням навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації або отримання додаткової освітньої послуги)).

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

2.1. Надати Замовнику освітню послугу на рівні державних стандартів освіти.

2.2. Забезпечити дотримання прав учасників навчального процесу відповідно до законодавства.

2.3. Видати Замовнику документ про освіту державного зразка.
(Документ про освіту державного зразка видається, якщо освітня послуга передбачає, згідно з законодавством, видачу такого документа).

2.4. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг. (Правила, вимоги та заходи навчального закладу, з якими ознайомлюється Замовник, можуть бути викладені в додатку до договору, про що зазначається у тексті договору).

2.5. У разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав для такого припинення) у зв’язку з ненаданням Замовнику освітньої послуги – повернути частину коштів, що були внесені Замовником як попередня плата за надання освітньої послуги.

  1. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

3.1. Своєчасно вносити плату за отриману освітню послугу в розмірах та у строки, що встановлені цим договором.

3.2. Виконувати вимоги законодавства та статуту (положення) Виконавця з організації надання освітніх послуг.

  1. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

4.1. Розмір плати встановлюється за весь строк надання освітньої послуги і не може змінюватись.

4.2. Загальна вартість освітньої послуги становить _________ гривень.

4.3. Замовник вносить плату _________________________________

(вказуються порядок розрахунків

__________________________________________________________________

(готівкою, безготівково) та строки внесення плати (одноразово, щомісяця, кожного семестру, щороку тощо))

 

  1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

5.2. За несвоєчасне внесення плати за надання освітніх послуг Замовник – юридична особа сплачує Виконавцю неустойку (штраф, пеню) у розмірі _____________.

  1. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Дія договору припиняється:

– за згодою сторін;

– якщо виконання стороною договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із сторін не погоджується про внесення змін до договору;

– у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є правонаступником ліквідованої сторони;

– у разі відрахування Замовника – фізичної особи з навчального закладу згідно з законодавством;

– за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.

6.2. Дія договору зупиняється у разі надання академічної відпустки Замовнику згідно із законодавством на весь строк такої відпустки.

Юридичні адреси сторін:

Замовник

_________________________

(місцезнаходження, адреса для листування,

________________________

банківські реквізити)

Виконавець

________________________

(місцезнаходження, адреса для листування,

________________________

банківські реквізити)

(Якщо Замовником є фізична особа, то в договорі зазначаються дані її паспорта та її ідентифікаційний номер як платника податку та інших обов’язкових платежів)

_____________

М.П. ПІДПИС

_______________

М.П. ПІДПИС

Примітки:

  1. Договори можуть бути укладені сторонами в інтересах третіх осіб. Коли договір укладається Замовником в інтересах третьої особи, то ця особа також підписує договір з відображенням у договорі її реквізитів. За фізичну особу, яка не має повної дієздатності, договір підписують її батьки або інші законні представники.
  2. Вартість надання освітніх послуг для громадян України та для інших громадян, що постійно проживають на території України, визначається навчальним закладом відповідно до Порядку надання
    платних послуг державними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 27.10.1997 N 383/239/131 (z0596-97), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12.12.1997 за N 596/2400, з урахуванням офіційно визначеного індексу інфляції за попередній, перед укладанням договору, календарний рік.

Вартість освітньої послуги, що надається навчальними закладами іноземцям, які прибули в Україну на навчання, може зазначатись у договорі в іноземній валюті у розмірах, установлених законодавством.