Договір концесії

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 квітня 2000 р. N 643

ТИПОВИЙ КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР

____________________________ “_____”_______________ р.
(місце укладення договору)

__________________________________________________________________
(найменування органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування, уповноваженого на укладення концесійного договору)

в особі _________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє згідно з __________________________ (далі – концесієдавець)
(N і дата рішення тощо)

з однієї сторони, та ________________________ в особі ____________
(назва юридичної особи)

_________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

що діє на підставі __________________________________________, або
(статут, доручення тощо)

_____________________________________________ (далі – концесіонер)
(прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи)

з іншої сторони, уклали концесійний договір про таке:

Предмет концесійного договору

1. Концесієдавець надає на _________ років концесіонеру право

__________________________________________________________________
(створити (побудувати) чи істотно поліпшити та (або) здійснювати управління (експлуатацію) об’єкта концесії)

з метою задоволення громадських потреб у сфері ___________________
(сфера господарської діяльності)

за умови сплати концесійних платежів та виконання інших умов цього договору.

2. Об’єктом концесії за цим договором є:

__________________________________________________________________.
(найменування об’єкта, його місцезнаходження, склад, вартість майна)

3. Фінансування об’єкта концесії здійснюється згідно з кошторисом витрат на його_________________________________________ (створення (будівництво) та (або) утримання (експлуатацію) у цей пункт включається інформація про:

 • найменування витрат;
 • розмір витрат з розподілом їх за плановими періодами;
 • джерела фінансування зазначених витрат;
 • шляхи відшкодування вкладених інвестицій;
 • зобов’язання, гарантії тощо.

Права і обов’язки концесієдавця

4. Концесієдавець має право:

 • здійснювати контроль за дотриманням концесіонером умов цього договору;
 • вимагати дострокового розірвання цього договору в разі порушення концесіонером його умов;
 • вимагати від концесіонера відшкодування збитків у разі погіршення стану об’єкта концесії, яке сталося з вини концесіонера;
 • одержувати від концесіонера інформацію, необхідну для виконання своїх прав і обов’язків.

5. Концесієдавець зобов’язаний:

 • передати концесіонеру у строк до “_______” ____________________ р.
 • _________________________________________________________________;
  (найменування об’єкта концесії)
 • надати концесіонеру у строк до “_______” __________ р. і в повному обсязі пакет документів: ________________________________________________________________________;
  (перелік документів, які підтверджують право концесіонера на створення (будівництво) та (або) управління (експлуатацію) об’єкта концесії) вимагати звіт про використання амортизаційних відрахувань;
 • зберігати комерційну таємницю концесіонера;
 • не втручатися у господарську діяльність концесіонера;
 • забезпечити надання земельної ділянки у порядку, встановленому Земельним кодексом України (якщо вона необхідна для здійснення_________________________________________).
  (вид концесійної діяльності, роботи, послуги)

6. Концесієдавець має також інші права і обов’язки, передбачені цим договором та законодавством України.

Права і обов’язки концесіонера

7. Концесіонер має право:

 • здійснювати підприємницьку діяльність на основі __________________________________;
  (створення (будівництва) та (або) управління (експлуатації) об’єкта концесії)
 • вимагати розірвання цього договору у разі порушення концесієдавцем умов договору і відшкодування збитків, завданих невиконанням умов договору;
 • на продовження строку дії цього договору у разі виконання його умов;
 • за погодженням з концесієдавцем за рахунок власних коштів здійснювати поліпшення (реконструкцію, технічне переоснащення) майна, отриманого у концесію;
 • отримувати плату за вироблені товари (роботи, послуги);
 • на відшкодування витрат, зроблених у зв’язку з поліпшенням майна, отриманого у концесію, за рахунок отриманого прибутку (якщо інше не передбачено цим договором);
 • на контрактній основі залучати до виконання спеціальних робіт на об’єкті концесії третіх осіб.

8. Концесіонер зобов’язаний:

 • виконувати умови цього договору;
 • укладати відповідно до законодавства трудові договори (контракти) з працівниками – громадянами України;
 • виконувати _____________________________________________________,
  (перелік робіт і інвестицій) необхідних для поліпшення переданих у концесію споруд і обладнання;
 • погоджувати з концесієдавцем передачу повністю або частково третім особам своїх майнових прав, що випливають з цього договору;
 • використовувати на об’єкті концесії матеріали та сировину вітчизняного виробництва відповідно до умов цього договору;
 • утримувати об’єкт концесії в належному технічному стані;
 • нести відповідальність за виконання умов цього договору та законодавства України третіми особами, які залучені до виконання спеціальних робіт на об’єкті концесії;
 • використовувати амортизаційні відрахування на відновлення основних фондів, отриманих у концесію;
 • після закінчення строку, на який було укладено концесійний договір, передати об’єкт концесії в належному технічному стані концесієдавцю відповідно до умов цього договору (земельні ділянки – до умов договору оренди земельної ділянки).

8-1. У разі надання концесії на об’єкти, які використовуються для централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення і перебувають у комунальній власності, концесіонер зобов’язаний забезпечити:

 • надання населенню, що проживає на відповідній території, послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил;
 • ведення у встановленому законодавством порядку обліку зазначених послуг;
 • вжиття заходів для ощадливого використання енергетичних ресурсів;
 • проведення розрахунків у повному обсязі за спожиті енергоносії.

9. Концесіонер має також інші права та обов’язки, передбачені цим договором та законодавством України.

Умови, розмір і порядок внесення концесійних платежів

10. Концесіонер в установленому порядку робить перший внесок за надання об’єкта в концесію на рахунок

__________________________________________________________________
(відповідний рахунок державного або місцевого бюджету)

у розмірі _____________________ гривень протягом 10 робочих днів з дня підписання цього договору. У разі надання концесії на об’єкт незавершеного будівництва або на створення (будівництво) нового об’єкта дата здійснення першого внеску концесійного платежу встановлюється виходячи з часу одержання концесіонером доходу від експлуатації об’єкта концесії, але не пізніше ніж через шість місяців після дати введення його в експлуатацію.

Наступні концесійні платежі вносяться незалежно від наслідків господарської діяльності з періодичністю:

__________ гривень до ___________________________
(сума) (кінцевий строк внесення)

__________ гривень до ___________________________.
(сума) (кінцевий строк внесення)

За порушення строків внесення концесійних платежів концесіонер сплачує пеню з розрахунку _____________ відсотків суми концесійного платежу за кожний день прострочки.

Умови передачі та повернення об’єкта концесії

11. Передача об’єкта у концесію здійснюється не пізніше _____ календарних днів після укладення цього договору і оформляється актом приймання-передачі згідно з додатком.

11-1. Передача в концесію об’єктів, які використовуються для централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення і перебувають у комунальній власності, здійснюється за умови розроблення концесіонером та погодження органами, уповноваженими приймати рішення про передачу об’єктів у концесію, бізнес-плану беззбиткової діяльності.

12. Майно, отримане у концесію, включається до балансу концесіонера – юридичної особи із зазначенням, що це майно отримане у концесію.

13. Правовий режим майна, яке надається в концесію (або створюється) на виконання умов цього договору, визначається з урахуванням Закону України “Про концесії”.

14. Після закінчення строку, на який було укладено цей договір, у разі його розірвання, ліквідації концесіонера, в тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом, концесіонер зобов’язаний повернути концесієдавцю об’єкт концесії в належному технічному стані.

Повернення майна об’єкта концесії здійснюється у _____ денний строк після припинення дії цього договору і оформлюється актом приймання-передачі.

Порядок виконання робіт та приймання створених об’єктів

15. Концесіонер у _______ денний строк з дати підписання акта приймання-передачі подає концесієдавцю на затвердження проектну, робочу та іншу, визначену концесієдавцем, документацію на створення (будівництво) об’єкта концесії. Концесієдавець у _______ денний строк затверджує цю документацію.

16. Роботи і зобов’язання, необхідні для здійснення концесійної діяльності, виконуються за затвердженим концесієдавцем календарним планом.

17. Концесіонер повинен під власну відповідальність та за власні кошти провести всі необхідні перевірки і випробування, а також своєчасно отримати всі необхідні для створення (будівництва) об’єкта концесії дозволи відповідних органів.

Види діяльності та ліцензування

18. За умовами цього договору концесіонер здійснює такі види діяльності, роботи, послуги: ____________________________________________________________.

19. Концесіонер зобов’язується за свій рахунок одержати ліцензії на здійснення підприємницької діяльності, яка згідно з законодавством України підлягає ліцензуванню:

1)___________________________________________________________;
(вид діяльності)

2)___________________________________________________________.
(вид діяльності)

20. Ліцензії одержуються концесіонером до початку виконання відповідних видів робіт. Копії одержаних ліцензій подаються концесієдавцю.

Умови та обсяги поліпшення об’єкта концесії та порядок компенсації зазначених поліпшень

21. З метою використання об’єкта концесії для надання послуг щодо задоволення громадських потреб у сфері ________________________________________________________________
(сфера господарської діяльності)

концесіонер здійснює поліпшення (створення) майна чи придбає майно за умови та в обсягах: ________________________________________________________________

Фінансування поліпшення (створення) майна здійснюється за рахунок: __________________________, в обсязі ___________ гривень.
(концесіонера та (або) концесієдавця)

22. Концесієдавець зобов’язаний відшкодувати концесіонеру витрати, зроблені ним у зв’язку із зазначеними у пункті 21 поліпшеннями, або вартість створеного (придбаного) майна (у разі коли цим договором передбачено, що майно, яке придбав концесіонер на виконання умов цього договору, переходить у власність держави або територіальної громади) в частині, що не була компенсована концесіонером у результаті концесійної діяльності за умови ___________________________________.

Порядок використання амортизаційних відрахувань

23. Протягом всього строку дії цього договору концесіонер у порядку, передбаченому законодавством України нараховує суми амортизаційних відрахувань.

24. Амортизаційні відрахування, нараховані на основні фонди, отримані у концесію або створені у зв’язку з виконанням умов цього договору, залишаються у розпорядженні концесіонера і використовуються виключно на відновлення основних фондів, отриманих у концесію, або створених у зв’язку з виконанням умов цього договору.

Умови встановлення цін та тарифів

25. Концесієдавець і концесіонер дійшли згоди стосовно того, що:

 • ціни (тарифи) на виготовлені (надані) товари (роботи, послуги), що надаються, становлять __________________________________________________________________________;
 • зміна цін (тарифів) здійснюється у порядку, передбаченому законодавством України, у разі __________________________________________________________________________.

Використання вітчизняних матеріалів та сировини

26. Для виконання цього договору концесіонер використовує

__________________________________________________________________
(матеріали, сировину)
вітчизняного виробництва за умови ________________________________
________________________________________________________________.

Умови використання праці працівників – громадян України

27. Під час провадження концесійної діяльності концесіонер використовує працю працівників – громадян України ________________ відсотків загальної чисельності, в тому числі __________ відсотків громадян, звільнених у зв’язку з ліквідацією державного (комунального) підприємства _________________________, майно якого надано у концесію.
(назва підприємства)

Страхування об’єкта концесії

28. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об’єкта концесії несе ________________________.
(концесієдавець (концесіонер)

29. Майно, отримане концесіонером або створене відповідно до умов цього договору, страхується концесіонером на користь ______________________________________________________.
(концесієдавця (концесіонера)

30. Концесіонер зобов’язаний протягом трьох місяців після отримання об’єкта у концесію укласти угоду про його страхування у разі настання страхового випадку, пов’язаного з ___________________________.
(причини настання страхового випадку)

31. У разі настання страхового випадку страхові суми (страхове відшкодування), що виплачуються страховиком, повністю спрямовуються на відновлення робочого стану об’єкта концесії.

32. Роботи з відновлення робочого стану об’єкта концесії повинні розпочатися у _____ денний строк після настання страхового випадку.

33. Концесієдавець має бути ознайомлений з усіма страховими полісами.

Відповідальність сторін за виконання зобов’язань

34. У разі порушення будь-яких умов, встановлених цим договором, винна сторона сплачує на користь іншої сторони штраф у сумі __________ гривень.
(розмір)

35. Сплата штрафу не звільняє сторони від виконання ними зобов’язань за цим договором.

36. Збитки однієї сторони, що виникли внаслідок порушення іншою стороною своїх зобов’язань за цим договором, відшкодовуються винною стороною у повному обсязі.

37. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, визначених цим договором, сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України.

38. У разі коли концесіонер допустив погіршення стану об’єкта концесії або його загибель, він повинен відшкодувати концесієдавцю збитки, якщо не доведе, що погіршення або загибель об’єкта сталися не з його вини.

Строк дії договору

39. Концесійний договір укладено на ___ років (з “___” ______року по “___” ________ року).

Порядок припинення дії, зміни умов і розірвання концесійного договору

40. Дія цього договору припиняється у разі:

 • закінчення строку, на який його було укладено;
 • загибелі об’єкта концесії або заподіяння йому шкоди, яка виключає можливість його подальшої експлуатації;
 • ліквідації концесіонера за рішенням суду, в тому числі у зв’язку з визнанням його банкрутом.

41. Цей договір може бути розірвано за письмовим погодженням сторін з визначенням порядку компенсації витрат та інших умов.

Реорганізація концесіонера – юридичної особи не є підставою для зміни умов або розірвання цього договору.

41-1. Концесієдавець має право в односторонньому порядку відмовитися від договору концесії на об’єкти, які використовуються для централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води, водовідведення і перебувають у комунальній власності, у разі невиконання або неналежного виконання істотних умов договору з вини концесіонера.

У такому разі договір є розірваним з дати повідомлення концесієдавцем концесіонерові про відмову від договору.

42. На вимогу однієї із сторін цей договір може бути розірвано за рішенням суду у разі невиконання сторонами своїх зобов’язань та з інших підстав, передбачених законодавством України.

43. У разі виникнення обставин, які викликають необхідність зміни умов цього договору, сторона повинна попередити письмово іншу сторону за ______________ днів. Про зміну умов цього договору складається додаткова угода, яка підписується концесієдавцем та концесіонером і є невід’ємною частиною цього договору.

Розв’язання спорів, що виникають з концесійного договору

44. Спори, що виникають з цього договору, розглядаються відповідно до законодавства України судом.

Спори, що виникають з цього договору за участю нерезидентів, вирішуються в порядку, передбаченому законодавством.

Прикінцеві положення

45. Цей договір набуває чинності з дня його підписання концесієдавцем та концесіонером.

46. Строк дії цього договору може бути продовжено у разі виконання концесіонером умов концесійного договору та за погодженням з концесієдавцем.

47. Концесійний договір укладено у двох примірниках (по одному для кожної із сторін), що мають однакову юридичну силу українською та _________________ мовами.

48. Усі додатки до концесійного договору є невід’ємною його частиною.

Юридичні адреси та розрахункові рахунки сторін:

Концесієдавець:

______________________________

______________________________

Концесієдавець

______________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

______________________________

(підпис)

Концесіонер:

______________________________

______________________________

Концесіонер:

______________________________

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

М.П.

______________________________

(підпис)